EXEMPLU DE CONTRACT

Contractul este unul generic ce trebuie insa inteles cu datele completate de dumneavoastra in formularul "Semnare Contract". Acestea sunt numele, prenumele, data, adresa de email, cursul ales si modul de participare. Prin trimiterea formularului sunteti de acord cu acest contract si el va fi baza legala a colaborarii noastre. De asemenea va trebui sa trimiteti un raspuns la emailul pe care il veti primi pentru validarea datelor si a contractului.

CONTRACT DE CONSULTANTA

Nr. _GENERAT AUTOMAT_ / DATA SPECIFICATA

A. PARTILE CONTRACTULUI: NUME PRENUME SPECIFICATE, email: EMAIL SPECIFICAT, în calitate de BENEFICIAR,și PĂCURAR A. GHEORGHE-AUREL PERSOANĂ FIZICA AUTORIZATA, cu domiciliul în oras/mun._BUCUREȘTI_, str. _CHEIA, nr. 10, cam. 5, jud. Ilfov, Nr. Reg. Comertului _F40/540/2016_, CUI 35862424, Cont bancar: IBAN _RO80BTRL01301201972406XX, deschis la Banca  Transilvania Sucursala Cluj-Napoca, reprezentata legal prin PACURAR GHEORGHE-AUREL, cetaţean ROMÂN, cu domiciliul în ors./mun._București,   în calitate de PRESTATOR de comun acord, înteleg sa încheie prezentul contract:


B. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract îl constituie desfasurarea de catre Prestator, prin reprezentantul sau, a activitatilor de consultanaă prevazute în Anexa 1, în schimbul contraprestatiei financiare stabilite la lit. F în prezentul contract.


C. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

Drepturi:
- de a participa activ la elaboarea continutului specific în considerarea caruia se încheie prezentul contract;

- de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentayiei si a altor materiale create de Prestator de-a lungul desfasurarii serviciilor prestate;

Obligatii:

- sa îndeplineasca la timp sarcinile agreate cu Beneficiarul a fi executate;

- sa nu cauzeze daune de natură fizică, morală sau de imagine Beneficiarului;

- sa respecte integral toate cerintele GDPR în ceea ce privește datele personale ale beneficiarului, neutilizând niciuna dintre acestea în alt scop decât derularea sesiunilor de consultanta;
D. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

Drepturi:

- de a avea acces la continutul specific conform specificatiilor din anexa;
Obligatii:

- sa achite contravaloarea prestatiilor executate de Prestator în baza prezentului contract, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data receptionarii facturilor în original sau pro-forma.

- Cursurile se vor desfasura online pe Skype (ID: gheorghe.pacurar). Este responsabilitatea beneficiarului de a fi prezent la sesiuni si de a-si asigura infrastructura necesara participarii la acestea.

- Sesiunile pot fi inregistrate insa se supun legilor protectiei drepturilor de autor si al datelor personale si nu pot fi utilizate decat pentru uzul propriu al beneficiarului, neputand fi distribuite in nici o forma. In cazul incalcarii acestei clause de catre beneficiar, prestatorul va putea percepe despagubiri proportionale cu prejudicial produs.

E. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se incheie pe perioada desfasurarii sesiunii de consultanta specificată în anexa specifica sesiunilor alese.

F. PRETUL PRESTATIEI ȘI MODALITATI DE PLATA:

Pretul sesiuni de consultanță este calculat pe baza curriculei si costurilor specificate în anexa prezentului contract si va fi achitata de către Beneficiar în transe lunare sau integral, in functie de modul de participare ales, in weekenduri - sambetele sau intensiv-zilnic. Prestatorul va emite facturi în format electronic si le va transmite Beneficiarului, astfel încât acesta sa poata efectua platile ce se impun.

G. NECONCURENTA:

Nici un fel de informatie prezenta pe parcursul desfasurarii sesiunii de consultanta nu are caracter public ci personal si se supune tuturor legilor existente privind drepturile de autor. Toate datele specifice celor două parti sunt aparate de specificațiile GDPR specifice entitatilor ce nu detin titlul de procesatori de date.

H. RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii în culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.


I. INCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentului contract înceteaza în urmatoarele situatii:
- la expirarea termenului pentru care este încheiat;
- prin acordul scris al partilor;
- denunțarea unilaterala, în scris, din initiativa uneia dintre parti;
- daca situatia descrisa la litera H  face imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept fara a se stinge însa în acest fel orice datorie financiara existenta la acea data. Încetarea contractului are loc fără a se stinge datoria financiară existentă la acea dată.

J. LITIGII:

Litigiile izvorate din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract se rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, competenta de judecata revenind instantelor de la sediul Prestatorului.

 

Academia pentru Studiul Tehnologiilor Informatice
Sunt mentorii pentru ucenici, nu ucenicii pentru mentori.

©2019 by Academia pentru Studiul Tehnologiilor Informatice.